Кои сме ние

„АНИМАБИЛД“ ЕООД  е с лиценз за строителен надзор № ПК-0663/14/11/2016 г.
за извършване на дейности по чл.166,ал.1.т.1 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/.
Екипът и партньори на „АНИМАБИЛД“ ЕООД имат над 25 годишен опит в целият строителен процес и  ПРЕДЛАГАМЕ на клиентите си: 

 • Геоложки проучвания;
 • Изготвяне на ПУП (подробна устройсвтен план);
 • РУП (районно устройствен  план);
 • ЗРП ( застроителен и регулационен план);
 • Косултации за избор на проектант и съдействие за изготвяне на идейни проекти;
 • Оценка на проектите в техническо и финансово отношение;
 • Изготвяне на бюджет;
 • Комплексно проектиране;
 • Строителство "до ключ" на промишлени, административни и жилищни сгради;
 • Осъществяване на инфраструктурни проекти;
 • Цялостен ремонт и реконструкция на съществуващи сгради;
 • Гаранционно и извънгаранционно обслужване;
 • Промяна на предназначението на земи;
 • Проектни проучвания за застрояване;
 • Съвместна работа  с проектантския колектив;
 • Оценка на съответствието на инвестиционните проекти;
 • Консултации и съдействие за издаване на разрешение за строеж.

 • Консултации в строителството:

 • Избор и изготвяне на конкурсна документация за строеж;
 • Избор и конкретизиране на влаганите материали в зависимост от спецификата на конкретния строеж;
 • Упражняване на строителен надзор;
 • Извършване на инвеститорски контрол при изпълнение на строителството и изготвяне на доклади, протоколи и становища относно състоянието на строежа.

 • Консултантски услуги при въвеждането на обекта в експлоатация:

 • Съдействие и комуникация с контролните органи;
 • Изготвяне на Окончателни доклади;
 • Подготовка на обекта за приемателна комисия и въвеждане на строежа в експлоатация;
 • Изготвяне на окончателна сметка на строителството и списък със забележките към строителя, влияещи върху въвеждането на обекта в експлоатация;
 • Съдействие при продажби и промяна на предназначението на съществуващи търговски площи;
 • Изготвяне и Управление на инвестиционни проекти финансирани от Европейски фондове;
 • Първоначално консултиране;
 • Изготвяне на Апликационна форма;
 • Изготвяне на бюджет;
 • Съдействие за входиране на изготвения проект;
 • Консултации за инвестиции в недвижими имоти;
 • Мениджмънт на недвижими имоти.