Строителен надзор

Дейността „строителен надзор” включва контрол над строителния процес и изготвяне на необходимата документация – от откриването на строителната площадка до въвеждането на обекта в експлоатация. Квалифицирани специалисти по съответните части стриктно следят за качеството както на използваните материали, така и на самата работа. Те изискват протоколи, гарантиращи безопасността на изпълнените инсталации и съставят необходимите актовете в съответствие с действащите нормативи. Строителният надзор Ви гарантира качествено изпълнение на строително-монтажните работи, както и максимална удовлетвореност от крайния продукт. Освен това той спомага за безпроблемното въвеждане на обекта в експлоатация.
Една от най-важните функции на лицензираните фирми за строителен надзор е да консултират собствениците на строежите и да съставят документацията за законността  на обектите в зависимост от спецификацията им.
Строителният надзор се назначава от Инвеститора за да извършва:

  • Контрол по спазването на ЗУТ                                                             
  • Контрол за качеството на използваните строителни материали                                     
  • Контрол за спазването на законите по време на строителството                                    
  • Контрол за съответствието на одобрения проект                                                            
  • Контрол за прилагане на нормативните актове по проектиране и строителство                                                            
           


Изготвяне на доклад за съответствие

Виж повече

Откриване на строителна площадка

Виж повече

Контрол по време на строителството

Виж повече

Изготвяне на технически паспорт

Виж повече

Изготвяне на окончателен доклад

Виж повече