Изготвяне и управление на инвестиционни проекти

ИЗГОТВЯНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙКИ ФОНДОВЕ
Всеки проект се характеризира с три основни параметри:

 • Време (Срок)
 • Цена (Бюджет)
 • Обхват
 • Към основните параметри има още един, четвърти параметър – качество, в което нуждите и очакванията на клиента трябва да бъдат удовлетворени. Качеството е резултат от успешно управление и правилното балансиране на останалите параметри и поради тази причина не се разглежда като самостоятелен параметър.

Фазите на проекта са :
1. Иницииране – На този начален етап се осъществяват някои ключови дейности свързани с определяне на спецификите и особеностите на проекта: дефинирането на неговия обхват (под формата на бизнес изисквания и очаквания към създавания продукт/услуга), идентифицирането на участниците и определяне на техните роли/отговорности, анализ на средата (външна/вътрешна), анализ на необходимите финансови ресурси и определянето на бюджет, анализ на риска и др. Основната цел е рамките на проекта да бъде добре дефинирани и приети от всички заинтересовани страни. Крайният резултат е формалното стартиране на проекта.
2. Планиране – На този етап се анализират в детайли въпросите поставени в процеса на инициализиране на проекта и поставянето им във времеви рамки. Включва: подробен анализ на обхвата на проекта и разбиването му в множество от конкретни задачи (изпълнението, на които ще гарантира функционалните и нефункционални изисквания), групирането на тези задачи, свързването им с конкретни междинни резултати и контролни точки, всяка задача се оценява спрямо необходимите за изпълнението им ресурси и се определят нейните времеви рамки и ангажираните човешки/материални ресурси. Основната цел на този етап е да се разпределят ресурсите и времето като се гарантира ефективното изпълнение и контрол на проекта, съобразено с интересите на всички заинтересовани страни. Крайният резултат е проектния план, който осигурява необходимата основа за изпълнението и контрола на проекта. В процеса на планиране на проекта се използват множество техники и инструменти, които подпомагат изпълнението на неговите цели.
3. Изпълнение – На този етап се реализира технически конкретния продукт или услуга, следвайки поставените в предишния етап планове.
4. Контролиране – На този етап, който често се припокрива с изпълнението на проекта се следи за придържането му към поставените цели и планове и при необходимост се извършват коригиращи действия.
5. Закриване – На този етап крайния продукт или услуга е готов, проверява се доколко той отговаря на нуждите и очаквания на клиента и след това се пуска в експлоатация. Екипът работещ по проекта се разпуска, след което проекта се анализира за нуждите на организационното учене. Проектът формално се закрива.
Екипът от консултанти е с богат опит в изготвянето и разписваснето  на инвестиционни проекти както на публични бенифициенти, бенифициенти в областта на образователната система така  и на бенифициенти  от частния сектор  при кандидатстване за финансиране за обекти допуснати за европейско финансиране. Консултантските услуги  са :

При кандидатстване  за финансиране на обекти:

 • Първоначално консултиране;
 • Изготвяне на Апликационна форма;
 • Изготвяне на бюджет;
 • Съдействие за входиране на изготвения проект;
 • Управление на проектите.

Ако проектите са инвестиционни „АНИМАБИЛД“ ЕООД предлагат на своите клиенти
Прединвестиционните проучвания:

 • Геоложки проучвания;
 • Изготвяне на ПУП;
 • Изготвяне на идейни проекти;
 • Оценка на проектите в техническо и финансово отношение;
 • Изготвяне на бюджет.
Проектирането:
 • Изготвяне на работни проекти;
 • Оценка на проектите;
 • Консултации и съдействие за издаване на разрешение за строеж.
Строителството:
 • Избор и изготвяне на конкурсна документация за строеж;
 • Избор и конкретизиране на влаганите материали в зависимост от спецификата на конкретния строеж;
 • Упражняване на строителен надзор;
 • Извършване на инвеститорски контрол при изпълнение на строителството и изготвяне на доклади, протоколи и становища.
Въвеждането на обекта в експлоатация:
 • Съдействие и комуникация с контролните органи;
 • Изготвяне на Окончателни доклади;
 • Подготовка на обекта за приемателна комисия и въвеждане на строежа в експлоатация;
 • Изготвяне на окончателна сметка на строителството и списък със забележките към строителя, влияещи върху въвеждането на обекта в експлоатация;
 • Съдействие при продажби и промяна на предназначението на съществуващи търговски площи.