Енергийна ефективност

Обследване за енергийна ефективност на сгради и последващо сертифициране

На задължително сертифициране по реда на ЗЕЕ подлежат всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над 250 m2.
Собствениците на сградите са длъжни да придобият по реда на ЗЕЕ сертификат за енергийни характеристики на сградата в срок не по-рано от три и не по-късно от 6 години от датата на въвеждането й в експлоатация (ЗЕЕ, чл. 39, ал. 2).
Това обследване се извършва от фирми, които имат правоспособност  да го изпълняват. Същите притежават  лиценз от Агенцията за Енергийна Ефективност.
Процесът по сертифициране на сгради включва:

  • Извършване на обследване за енергийна ефективност по реда Наредба № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (Обн. - ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г., в сила от 22.11.2013 г.);
  • Издаване на сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация;
  • Ако сградата не съответства с изискванията за енергийна ефективност, се предписват енергоспестяващи мерки; Не по-рано от една година след изпълнение на предписаните енергоспестяващи мерки се извършва ново обследване за енергийна ефективност и се издава сертификат, удостоверяващ актуалното състояние и срока за освобождаване от данък сгради.

Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 18 и т. 19 от Закон за местните данъци и такси от данък се освобождават:

  • сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „B”, и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „C”, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 7 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;
б) за срок 10 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;

Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 19 от Закон за местните данъци и такси от данък сгради се освобождават:

  • сградите, въведени в експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „C”, и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „D”, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок три години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;
б) за срок 5 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.
Чл. 71. Възложител на сграда, който не изпълни задължението си по чл. 20, ал. 1, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв. или с имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв.