Инвеститорски контрол

Специалистът в тази област съблюдава извършването на строителните работи в рамките на инвестиционни проекти  в съответствие с проектите и графиците. Инвеститорски контрол се осъществява във всички фази на проекта.
В рамките на своята област тези специалисти трябва да установяват навреме непълноти или неточности в проектите и техническите спецификации и съответно да предложат допълнения и корекции за отстраняването им.
Във връзка с осъществяването на инвестиционни проекти специалистът по инвеститорски контрол следи за изпълнението на проектните решения и техническите спецификации, свързани с установяването на количества и цени, както и за съобразяване с изискванията за безопасност.
Работата на този специалист включва в голяма степен работа с документи, свързани със строителен контрол над обекта. В неговите задължения влиза документалното освидетелстване на изпълнението на проектните решения по видове работи (за строежи от пета категория), както и подписването на различни констативни протоколи - например за обемно изпълнение, цени и инженерно-стопански договори и извънредни обстоятелства.
Специалистът, осъществяващ контрол над осъществяването на инвестиционни проекти е важно да познава добре и да умее да прилага нормативната уредба на строително-инвестиционния процес.
Тази длъжност е свързана с осигуряването на посредничество с проектанти, обектови ръководства, общински технически служби и държавните контролни органи, както и с провеждането на оперативки с всички участници в строителните работи.
Освен с осъществяването на строителен надзор работата на този вид специалисти е свързана и с участие в съставянето на графиците за изпълнение и междинни плащания и контрол върху изпълнението им; участие в комисии от името на възложителя; контрол над изпълнението на различни договорености със строители, надзорници,  подизпълнители, доставчици, проектанти.
Задължение на специалистите по инвеститорски контрол е осъществяването както на качествен, така и на количествен контрол при извършването на работите, свързани с изпълнението на инвестиционни проекти.